Welke persoonsgegevens verwerkt Polini Kids?

Wanneer je gebruik maakt van onze website of diensten, worden er persoonsgegevens verzameld. Wij vinden het belangrijk om je via deze weg uit te leggen welke gegevens we verzamelen en waarom. Wij vinden het belangrijk dat bij Polini Kids gegevens op een zorgvuldige en veilige manier worden verwerkt. Bij de verwerking houden we ons daarom altijd aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze privacystatement is van toepassing op de website en diensten van Polini Kids. Onder Polini Kids is mede begrepen de onderstaande websites:

 • Polini-kindermeubels.nl
 • Productfit.nl

Wij verwerken persoonsgegevens van wanneer je producten afneemt van ons, onze website bezoekt of een account aanmaakt op onze website. Deze persoonsgegevens krijgen wij rechtstreeks van jou, doordat je zelf jouww persoonsgegevens invult. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens per stituatie:

Wanneer je onze website bezoekt
Onze websites maken gebruik van cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies om onze website goed te laten werken, maar daarnaast ook om onze website te verbeteren. Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt
noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben wij jouw toestemming nodig.

Wanneer je producten afneemt
Wanneer je bij ons een bestelling doet, hebben wij natuurlijk voor het afleveren van het product jouw NAW- en adresgegevens nodig. Ook vragen wij om jouw e-mailadres en telefoonnummer om je van deze levering op de hoogte te kunnen houden. Persoonsgegevens die wij opvragen wanneer je een bestelling doet:

 • Voornaam, achternaam
 • Adres, postcode, plaats, land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betaalgegevens

Wanneer je een account aanmaakt
Indien je online jouw aankopen doet, kan je ook een account aanmaken en hiermee inloggen, zodat je jouw gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren bij een volgende aankoop.

Persoonsgegevens die wij hierbij verwerken:

 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Voornaam, achternaam
 • Adres, postcode, plaats, land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betaalgegevens

Andere gevallen
Het kan voorkomen dat wij jouw gegevens van anderen ontvangen. Dit zijn meestal degenen waar je oorspronkelijk jouw bestelling mee hebt gedaan. Wij ontvangen jouw gegevens alleen, zodat wij de bestelde producten rechtstreeks naar je kunnen versturen. In deze gevallen zijn wij nooit aan te merken als een verwerker, doordat wij zelf het doel en de middelen bepalen voor het afhandelen van de bestelling.

Persoonsgegevens die wij hierbij verwerken:

 • Naam
 • Adresgegevens

Ontvangers van de persoonsgegevens
Voor het aanbieden van onze diensten kunnen wij gebruik maken van derden. Jouw gegevens\ delen we waar nodig met externe dienstverleners. Zo heeft de transportservice bijvoorbeeld jouw naam en adres nodig om de producten bij je af te kunnen leveren. Deze externe dienstverleners mogen jouw gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende diensten uit te voeren. Ze mogen jouw gegevens dus niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

Polini Kids neemt passende maatregelen om er zorg voor te dragen dat jouw gegevens in lijn met onze privacystatement worden verwerkt en overeenstemmen met de in deze privacystatement voorkomende doeleinden en gronden wanneer zij gebruik maakt van derde partijen. Deze derde partijen treffen passende maatregelen om te garanderen dat jouw gegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld.

Buiten de hierboven genoemde omstandigheden verstrekken wij jouw gegevens alleen aan derden indien de wet dat ons verplicht.


Grondslag van de verwerking
Wanneer je gebruik maakt van onze diensten is de verstrekking van persoonsgegevens aan Polini Kids noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst waarbij je partij bent of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer er geen sprake is van voorgenoemde gevallen, dan verwerken wij slechts persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang of indien wij daarvoor toestemming hebben gekregen van jou.


Doeleinden van de verwerking
Polini Kids verwerkt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze privacystatement worden beschreven, tenzij Polini Kids van tevoren jouw toestemming hiervoor heeft verkregen.


Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren
De gegevens over jouw aankoop bewaren wij om eventuele vragen over garantie, andere vragen of klachten over het product te kunnen beantwoorden. Persoonsgegevens die je ons verstrekt zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt of zolang de wet voorschrijft.


Wijzigingen van deze privacystatement
Polini Kids behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacystatement zonder jou daarover te berichten.


Jouw rechten
Polini Kids biedt aan iedereen die persoonsgegevens aan Polini Kids heeft verstrekt de mogelijkheid om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te veranderen, te verwijderen of te beperken. Indien je dit wenst kunnen wij jouw persoonsgegevens ook overdragen. Wanneer je toestemming heeft gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.


Bezwaar en klachtrecht
Naast bovenstaande rechten heb je als betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Als je meent dat jouw rechten zijn geschonden, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je een klacht of bezwaar met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kan contact met ons opnemen via info@productfit.nl. Voor vragen over deze privacystatement en voor overige vragen kan je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Product Fit
Hoge Maat 3
3961 NC Wijk bij Duurstede
Tel: +31 (0)30 7600678
E-mail: info@productfit.nl